Tietosuojaseloste

EU:N yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
Seloste henkilötietojen käsittelystä ja informointi rekisteröidyn oikeuksista

1. Rekisterinpitäjä

Toimintaterapia Päivi Rantala (1142991-0)
Terapiapaja/Pinninkatu 45 A 3. Krs, 33100 TAMPERE
info@toimintaterapiapaivirantala.fi

2. Tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Rantala
Pinninkatu 45 A 3 krs, 33100 TAMPERE
toiminta.paivirantala@outlook.com
p. 0400667632

3. Rekisterin nimi

Potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään potilaan hoidon järjestämiseksi, suunnittelemiseksi, toteuttamiseksi ja etenemisen seuraamiseksi sekä niihin liittyvien tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös hoitoa laskutettaessa.

5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta (käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi) ja 9 artiklan 2 h-kohta (terveydenhuollon suorittamiseksi).

Keskeiset lait:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus ( 2016/679)
 • Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
 • STM:n asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
 • Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)

6. Rekisterin tietosisältö

 • Yksilöintitiedot: Nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, huoltajan/yhteyshenkilön tiedot
 • Muilta hoitavilta tahoilta asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
 • Hoidon suunnittelu, toteutus/arviointi
 • Terapiapalautteet, arviointitulokset, kuvamateriaalit
 • Ajanvaraustiedot
 • Laskutuksen tiedot
 • Tiedot potilastietojen luovutuksesta

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Terapiassa syntyvät tiedot. Potilas ja potilaan omaiset. Lähettävät tahot. Asiakkaan kirjallisella luvalla muu lähiympäristö.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Potilasrekisteriin kuuluvien tietojen luovutusta säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13 §.

Säännönmukaisesti luovutetaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja lähettävälle taholla ja hoitavalle taholle. Muille tahoille tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai viranomaiselle tämän esittäessä lainkohdan, johon luovutus perustuu.

9. Tietojen siirto EU tai ETA alueiden ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU tai ETA alueiden ulkopuolelle.

10. Käsittelyssä käytettävät järjestelmät

Potilastietoja käsitellään pääasiassa sähköisessä muodossa, ajanvaraus kirjallisena. Kirjaukset, palautteet ja laskutus tehdään Diarium nimisellä ohjelmalla. Diariumiin tallennetaan myös skannattuina muilta tahoilta saadut tiedot, sekä mahdollinen kuvamateriaali. Toiminnassa syntyy myös manuaalista aineistoa,joka terapiajakson päätteeksi tallennetaan sähköisessä muodossa osaksi potilaskertomusta. Kirjaukset siirretään Kanta-arkistoon, josta ne ovat potilaan luettavissa.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa arkistokaapeissa, lukitussa tilassa, johon on pääsy vain henkilökunnalla. Manuaalinen aineisto skannataan oleellisin osin osaksi sähköistä asiakastietojärjestelmää terapiajakson päätyttyä.

Sähköisessä muodossa tietoja käsitellään vain salasanoilla ja henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla suojatuilla laitteilla. Sähköiseen asiakashallintajärjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja kaikesta toiminnasta siellä jää lokimerkintä. Potilastietoja säilytetään sähköisinä vain Diariumasiakashallintajärjestelmässä. Rekisteriin tallennettuihin tietoihin pääsee käsiksi vain niiden käsittelyyn oikeutettu työntekijä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus (15 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (77 artikla)
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Toimintaterapia Päivi Rantala
Y-tunnus 1142991-0
info@toimintaterapiapaivirantala.fi

Tietosuojaseloste

2022 © Toimintaterapia Päivi Rantala